Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Česko-Anglické školky > Praha 4 Chodov Chytrá Sovička > Povinná docházka předškoláků

Povinná docházka předškoláků

 1. KONKRETIZACE PLNĚNÍ POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


Uskutečňuje se formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 hodin denně v čase od 8:30 – 12:30 hodin (právo na vzdělávání po celou dobu provozu školy není dotčeno). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; i v tuto dobu má dítě právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu jejího provozu.

2. ZPŮSOBY PLNĚNÍ POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


Školský zákon umožňuje další tři způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání: individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole na území ČR. V případě rozhodnutí zákonného zástupce plnit povinné předškolní vzdělávání některou z uvedených forem, je povinen toto rozhodnutí oznámit písemně mateřské škole nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května). V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy.

3. ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ


Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou, SMS nebo osobně mateřské škole.

Zákonní zástupci dětí vzdělávající se v PPV jsou vždy povinni omluvit dítě po nepřítomnosti písemně v listinné nebo e-mailem. V případě předpokládané nepřítomnosti požádat o uvolnění svého dítěte ze vzdělávání. Bude zaznamenáno v omluvném listě.

V případě, že dítě onemocní, stane se mu úraz, a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost nejpozději dalšího dne zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky, e-mailem či SMS.

Jedná-li se o dítě, které se vzdělává v PPV, po návratu dítěte do MŠ je třeba doložit písemnou omluvu, která se zaznamená písemně do omluvného listu.

Ke stažení formulář : images/clanky/zadost-o-uvolneni-ditete-pred-vzdelavani.pdf

4. PODMÍNKY PRO UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ


Předem známá absence: zákonný zástupce je povinen předložit předem vyplněnou žádost „Uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání“, kterou schvaluje statutární zástupce školy. Formulář je ke stažení na webových stránkách školy.

Řešení neomluvené absence dítěte: pokud nebude dítěti absence omluvena nejpozději do 3 dnů od doby, kdy do mateřské školy nedochází, bude zákonný zástupce vyzván k doložení absence dítěte způsoby výše uvedenými. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.