Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Česko-Anglické školky > Bašť > KRITÉRIA PRO PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

KRITÉRIA PRO PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 KRITÉRIA PRO PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Přijímací řízení:
Přijímání dětí do mateřské školy se provádí v průběhu celého školního roku, pokud je volná kapacita.
Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě dále uvedených stanovených kritérií:

• při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci)

• k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

• k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona. - doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do mateřské školy
Děti do Mateřské školy KinderGarten Bašť jsou přijímáni na základě Smlouvy o poskytnutí péče o dítě předškolního věku, v nestátním zařízení, s výukou angličtiny, kterou obě strany (zákonný zástupce dítěte a provozovatel) dobrovolně podepíší.
Evidence dětí:

Dítě, které splnilo podmínky a započne předškolní docházku, v Mateřské škole KinderGarten Bašť, má zde uloženou tuto dokumentaci:

- Žádost o přijetí do MŠ
- Evidenční list
- Rozhodnutí o přijetí
- Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Dokumentace obsahuje:
- jméno a příjmení dítěte
- datum a místo narození
- rodné číslo
- státní občanství a místo trvalého pobytu
- jméno a příjmení zákonného zástupce
- místo trvalého pobytu
- adresa pro doručování písemností
- telefonické spojení
- pověřené o vyzvedávání dítěte

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu mateřské školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.