KinderGarten Střížkov

Předškolní vzdělávání

V roce 2013 získala naše školka akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a byla zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení. Školka je provozována v bezpečných a hygienicky vhodných prostorách, které byly k tomuto účely architektonicky upraveny a schváleny příslušným stavebním úřadem a splňuje tak nejpřísnější kritéria vztahující se na provoz mateřské školy.

Informace pro rodiče o povinném předškolním vzdělávání:

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

Od 1. září 2017 je pro děti od dovršeného věku 5 let docházka do MŠ povinná.

  1. Docházka dítěte je povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně 4 hodin denně, čas PPV stanoví ředitelka MŠ - od 8:45 do 12:45 hodin.
  2. Rodič je povinen písemně omlouvat nepřítomnost i pozdní příchody svého dítěte viz pravidla Školního řádu MŠ.

Toto jsou jen stručné informace o změnách v oblasti předškolního vzdělávání. Podrobnější informace získáte u ředitelky MŠ nebo přímo ve školském zákoně č. 561/2004 Sb.

Vrátit se zpět na školku