České Budějovice

Školní řád MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023/2024
     


Ředitelka školy: Zuzana Šťastná

KinderGarten One – Mateřská škola, s.r.o. 
tel. kontakt: 773 11 22 99
IČ: 284 31 600
F. A. Gerstnera 1735/2
České Budějovice 370 01


I.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
II.   PRÁVA A POVINNOSTI
III.  PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGŮ
IV.  ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
V.   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
VI.  POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
VII. PLATBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
VIII.OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
IX.  BEZPEČNOST A ZDRAVÍ DĚTÍ 
X.   OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY, PROJEVY DISKRIMINACE
XI.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
XII. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A JEJICH RODIČŮ
XI.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
XII. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A JEJICH RODIČŮ


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Ředitelka Mateřské školy KinderGarten One – mateřská škola, s.r.o. na základě ustanovení § 30, odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává Školní řád pro mateřskou školu. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v MŠ a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů mezi zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky.

Právní souvislosti

 • Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění o zákon č. 258/2000 Sb.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • Úmluva o právech dítěte, v platném znění


II. PRÁVA A POVINNOSTIZákonní zástupci dětí mají právo na:

 • diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě (v adaptačním období) 
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy 
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy 
 • projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
 • vyjadřování se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž        jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí
 • možnost zúčastňovat se akcí pořádaných mateřskou školou

Zákonní zástupci dětí jsou povinni: • zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • řádně a včas omlouvat nepřítomnost dítěte
 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích
 • po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně
 • řádně a včas platit úhrady za předškolní (nebudou-li tyto platby zákonným zástupcem opakovaně hrazeny řádně a včas, může to být důvod pro ukončení předškolního vzdělávání jeho dítěte v MŠ)

Práva dítěte podle Úmluvy o právech dítěte:

 • dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji 
 • identitu (vyrůst v tělesně i duševně zdravého jedince, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi)
 • dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • dítě má právo být respektováno jako individualita, která tvoří vlastní život, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku
 • dítě má právo na emočně klidné prostředí, projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku)
 • dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

Povinnosti dětí:

 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků mateřské školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, případně dalších zaměstnanců školy
 • chovat se slušně k dospělým a k ostatním dětem školy
 • chovat se tak, aby neohrozilo zdraví svoje, ani jiných osob, vyvarovat se násilí a projevů agresivity 
 • nepoužívat neslušné výrazy ve slovním projevu o nepoškozovat majetek školy ani ostatních dětí


III. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGŮ:


 • pedagog přispívá svou činností k výše uvedeným práv dítěte
 • pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů 
 • pedagog má právo na důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci
 • je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem
 • pedagog má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nemocné v zájmu zachování zdraví ostatních dětí
 • pedagog rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy


IV. ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní rok 2023/2024 začíná 1. září 2023 a končí 31. srpna 2024.
Provoz mateřské školy je od 7.00 hod. do17.00 hod., každý pracovní den.
Děti se scházejí do 8.25 hod., je možná individuální dohoda s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.
Zabezpečení budovy je elektronickým zařízením s monitorem, zabezpečení zahrádky plotem a uzamykatelnými vrátky.


Předávání dětí:

 • děti se přijímají od 7.00 hod. do 8.25 hod., scházejí se ve společné herně
 • do mateřské školy přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, či jiné pověřené osoby
 • rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné
 • učitelky odpovídají za děti od doby převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají
 • rodiče, zákonný zástupce předávají dítě do třídy učitelce zdravé, v opačném případě nahlásí tuto skutečnost učitelce
 • při příznacích onemocnění v době pobytu dítěte v mateřské škole jsou rodiče neprodleně telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě
 • učitelka má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení po ukončení nemoci a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu

Vyzvedávání dětí:

 • zákonní zástupci vyzvedávají děti po obědě od 12.15 hod. do 12.45 hod. a po odpoledním odpočinku od 14.45 hod. do 17.00 hod. v budově školy
 • na odpolední pobyt ve školce se dítě dostaví ve 12.30 hod.
 • vyzvedne-li si zákonný zástupce dítě již ze třídy, přebírá za něj zodpovědnost, dbá na jeho bezpečnost a NEPOUŠTÍ jej zpět do tříd

Omlouvání dětí:

 • rodiče omlouvají děti na týž den do 9.00 hod. telefonicky nebo osobně, na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne


Dítě v mateřské škole potřebuje:

 • vhodné a počasí přiměřené oblečení
 • náhradní spodní prádlo, oblečení na pobyt venku, pláštěnku a gumové holínky
 • klasické přezůvky s pevnou patou /ne pantofle/ kvůli bezpečnosti 
 • pyžamo
 • vše řádně podepsané, označené, aby nedošlo k záměně


V. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • do mateřské školy jsou přijímány děti během celého kalendářního roku, žádný zápis se nekoná
 • zákonní zástupci obdrží při přihlášení dítěte do mateřské školy: 
 1. smlouvu, ve které je uvedeno zmocnění pro vyzvedávání dítěte z MŠ 
 2. registrační kartu dítěte a zdravotní dokumentaci, kterou vyplní pediatr dítěte 
 3. GDPR
 • tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané a potvrzené lékařem /vč. řádného očkování/ 
 • do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 • rodiče mohou využívat „ adaptační program školy“ v počátku období nástupu dítěte do mateřské školy
 • děti jsou přijímány od 18-ti měsíců

Ukončení předškolního vzdělávání

 • rodiče, zákonní zástupci podají písemnou výpověď s měsíční výpovědní lhůtou


VI. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNI

 • povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a, odst. 1) školského zákona, tzn. na státní občany ČR pobývající na území ČR déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením. 
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Tato povinnost není dána ve dnech připadajících na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách vydaného MŠMT. 
 • povinné předškolní vzdělávání je stanoveno v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech uvedených v bodě předchozím. Začátek doby vzdělávání je stanoven od 8:30 hodin (tzn. do 12 hodin)

Omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání:

 • rodič je povinen dítě omluvit nejpozději do 2 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe neprodleně)
 • může tak učinit telefonicky (sms, hovorem), e-mailem, osobně
 • v době prázdnin nemusí být nepřítomnost dítěte omluvena dle §34a odst.4) školského zákona je ředitelka mateřské školy oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte
 • v případě, že dítě nebude omluveno ani po výzvě, je ředitelka školy oprávněna kontaktovat pracoviště OSPOD


Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání:

 • zákonný zástupce může pro dítě v odůvodněných případech zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání
 • jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí: 


 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
 2. vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální 
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky 


 • zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písmene b) nebo c) tohoto článku, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání


Individuální vzdělávání dítěte:

 • má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce května)
 • v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 
 • oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:  1. jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, dále uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§34b odst.2 šk. zák.)


 • mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání
 • ověřování bude probíhat ve škole za přítomnosti paní učitelky a ředitelky mateřské školy
 • bude se konat v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku nebo od zahájení individuálního vzdělávání dítěte v termínu stanoveném mateřskou školou po domluvě se zákonným zástupcem dítěte při zahájení individuálního vzdělávání dítěte
 • zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření
 • v případě zákonným zástupcem omluvené neúčasti dítěte na ověřování je mateřskou školou stanoven náhradní termín do 5 pracovních dní
 • ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu
 • odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek
 • po ukončení individuálního vzdělávání dítěte jej nelze opětovně individuálně vzdělávat. 
 • výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) školského zákona a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání


VII. PLATBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • Výše úplaty je sjednána ve smlouvě mezi zájemcem a provozovatelem
 • školné je nutno uhradit vždy nejpozději do 25. dne na následující měsíc


VIII. OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY


 • provoz mateřské školy může být přerušen ze závažných důvodů /např. organizační nebo technické změny/ 
 • provoz mateřské školy je každý den, vyjma státních svátků a víkendů


IX. BEZPEČNOST A ZDRAVÍ DĚTÍ 

 • za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě
 • předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření (uvedeno ve smlouvě), vystaveného zákonným zástupcem dítěte
 • ověřenou osobou může být i starší sourozenec
 • pedagogické pracovnice se chovají tak, aby předcházely úrazům dětí a zajistily tak bezpečný pobyt dětí ve škole
 • při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn. že se zákonní zástupci mohou s ředitelkou a učitelkou dohodnout na nejvhodnějším postupu, popř. rodiče mohou pobýt s dítětem ve třídě po určitou dobu
 • do mateřské školy mohou zákonní zástupci přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu
 • v případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky (antibiotika, kapky proti kašli, proti rýmě apod.) 
 • při předání dítěte učitelce sdělí zákonní zástupci pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. 
 • prosíme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem, ale i k personálu školy! 
 • výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí zákonní zástupci ihned ředitelce školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza, spála aj.)
 • při výjezdních akcích školy je nutné informovat učitelky na třídě o případných zdravotních problémech dítěte ( např. alergické reakce, zažívací potíže při jízdě autobusem..)
 • při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou zákonní zástupci telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout (je nutno oznamovat změny telefonních čísel!!!)
 • v případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg. aj.) a ihned informuje ředitelku MŠ. Zákonní zástupci jsou vyrozuměni bezodkladně
 • učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází. 
 • v celém objektu mateřské školy (budova i přilehlé prostory školní zahrady) je zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.


X. OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY, PROJEVY DISKRIMINACE
Důležitým prvkem ochrany před sociálně - patologickými jevy je výchovně - vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života.

 • v rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou / hry, hromadné aktivity/ seznamovány s různým nebezpečím /kouření, počítače, televize, video, vandalismus, kriminalita/ jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu
 • učitelky se snaží o vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými pracovníky školy a mezi dospělými pracovníky školy a rodiči
 • sledují chování dětí a případné projevy diskriminace ve třídních kolektivech, nepřátelství a násilí bezprostředně řeší ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí, popřípadě za pomoci školských poradenských center / PPP/


XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • osobní údaje jsou používány pouze pro potřeby školky a nejsou postupovány třetím osobám 
 • fotografie pořízené v rámci denních aktivit dětí jsou využívány pouze ke zveřejnění na webových stránkách MŠ


XII. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A JEJICH RODIČŮ

 • děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy, zacházet s ním ohleduplně a nepoškozovat úmyslně majetek školy
 • bez dovolení pedagogických pracovnic neodnášet a nepůjčovat si inventář a vybavení mateřské školy domů
 • při vstupu do jednotlivých tříd jsou zákonní zástupci povinni se přezouvat, popř. využívat návleky
 • pokud zákonní zástupci zjistí v prostorách školy k poškození majetku školy, je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit pedagogickému pracovníkovi školy
 • po vyzvednutí dítěte ve třídě jsou zákonní zástupci povinni zbytečně se nezdržovat v prostorách školy a budovu opustit
 


                                                 


 V celém objektu mateřské školy je


ZÁKAZ KOUŘENÍ, UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK!


 
 

              Školní řád nabývá platnosti dne: 1.9.2023

                                                                                                                    vypracovala: Zuzana Šťastná (ředitelka MŠ)  


Vrátit se zpět na školku