Praha 4 Rozárčina

Předškolní vzdělávání a Nadstandardní aktivity

Předškolní vzdělávání

V roce 2013 získala naše školka akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a byla zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení. Školka je provozována v bezpečných a hygienicky vhodných prostorách, které byly k tomuto účely architektonicky upraveny a schváleny příslušným stavebním úřadem a splňuje tak nejpřísnější kritéria vztahující se na provoz mateřské školy.

Informace pro rodiče o povinném předškolním vzdělávání:

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

Od 1. září 2017 je pro děti od dovršeného věku 5 let docházka do MŠ povinná.

  1. Docházka dítěte je povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně 4 hodin denně, čas PPV stanoví ředitelka MŠ - od 8:45 do 12:45 hodin.
  2. Rodič je povinen písemně omlouvat nepřítomnost i pozdní příchody svého dítěte viz pravidla Školního řádu MŠ.

Toto jsou jen stručné informace o změnách v oblasti předškolního vzdělávání. Podrobnější informace získáte u ředitelky MŠ nebo přímo ve školském zákoně č. 561/2004 Sb.

Nadstandardní aktivity

Mensa klub

Jsme školka spolupracující s Centrem nadání a Mensou ČR. Titul "školka spolupracující s Mensou" nám byl udělen, na základě proškolení našich pedagogů na kurzech Mensa NTC Learning I., II. a III. a rozvíjení podnětného prostředí ve školce aktivitami podporující intelektovou stimulaci dětí (pomůcky, hry, pracovní listy a publikace zaměřené na intelektovou stimulaci dětí – nikoliv jen na grafomotoriku a výtvarnou oblast). V našem "Mensa klubu" používáme deskové hry, které jsou doporučeny pro jednotlivé oblasti rozumových schopností Centrem nadání a Mensou (symboly aut, pexesa, vlajky, dopravní značky), dále deskové hry od firmy MINDOK a hry od firmy Albi Brainbox. 

Zdravotní cvičení s nářadím a náčiním

Každé ráno začínáme rozvičkou, ve které se zaměřujeme na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí formou hry s využitím rozmanitého náčiní, jak tradičního (míče, obruče, švihadla), tak netradičního (peříčka, kaštany). Součástí cvičení jsou pohybové hry s využitím říkadel, hudebně pohybová výchova s využitím hudby, písniček a hudebních nástrojů, opičí dráha s využitím náčiní a nářadí (tunely, nášlapné kameny, hadice s pontony, mini trampolína a další). Cvičení je zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozumového vývoje dětí, orientaci v prostoru a relaxaci. Je připravováno v souladu s psychomotorickou vyspělostí dětí a respektuje přirozený vývoj jedince.

Čtenářský klub

Celý program je koncipován tak, abychom u dětí vzbudili větší zájem o knihy a děti získaly povědomí o autorovi, ilustrátorovi a rozšířily si  slovní zásobu. Společně každý týden zavítáme do světa fantazie, učíme se naslouchat, hodnotit daný příběh a jsme schopni vlastními slovy příběh převyprávět.

Sportem ku zdraví aneb základy tenisu

Hlavním cílem sportovního kroužku je všestranný rozvoj pohybových dovedností, koordinace, nácvik správného dýchání a osvojení základů tenisové techniky pod vedením externího tenisového trenéra v TJ Sokol Krč.

Logopedická prevence - Logohrátky

Řečová cvičení jsou každodenní součástí ranního kroužku a zároveň nadstandardní odpolední aktivitou, kterou vede externí logopedická preventistka. Náplní Logohrátek  jsou dechová, fonační a artikulační cvičení, rozvoj kognitivních schopností, procvičování jemné motoriky, grafomotoriky, pohybové aktivity, sluchové hry, rytmizace slov, hry s rýmy apod.

Klub vaření

Zábavnou formou si děti připraví odpolední svačinu v souladu s Nutričním doporučením Ministerstva zdravotnictví. Během vaření se děti dozví složení jednotlivých surovin a  jejich vhodné použití. Učíme se dodržovat hygienické zásady při práci s potravinami i bezpečně používat kuchyňské náčiní. Každé dítě má při vaření vlastní kuchařskou čepici a kuchařskou zástěru se sovičkou a na konci školního roku obdrží ŘÁD ZDRAVÉ VAŘEČKY a diplom.

Hudební klub

Cílem hudebního kroužku je rozvíjet zábavnou formou přirozený talent a kreativitu dětí v hudební oblasti. Děti se různorodými činnostmi učí vnímat hudbu a její rozmanitost, nové písničky, pracovat se svým dechem a hlasem, základům rytmu, intonace. Seznámí se s některými hudebními nástroji, na které si zkusí zahrát jednoduchý doprovod k písním, dále s historií hudby a životem nejznámějších skladatelů.
Vrátit se zpět na školku