Firemní školka Siemens

Náš tým

Ing. Karin Gombalová

majitelka a jednatelka společnosti

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou - Fakultu ekonomiky služeb a cestovního ruchu. Po studiu a mateřské dovolené pracovala v mezinárodních společnostech (Bitcon s.r.o. a Steilmann s.r.o.), jako manažerka pro PR, marketing a komunikaci. Své dlouholeté manažerské zkušenosti se dále rozhodla uplatňovat v oblasti předškolního vzdělávání a jako bývalá vrcholová sportovkyně by ráda u dětí probouzela zájem o zdravý pohyb a sportovní aktivity. Od června roku 2012 je majitelkou firemní školky Siemens. Ve školce zajišťuje celkový provoz a veškerou administrativní i ekonomickou agendu. Své organizační schopnosti a kreativitu využívá ke zpestření programu ve školce. Dosavadní vzdělání si rozšířila o Kurz komunikačních dovedností manažera (Mercuri International s.r.o.), Koučing a mentoring ve školské praxi dále absolvovala kurz Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, odborný seminář Předškoláci v MŠ, Specifické poruchy chování (ADHD, ADD) u dětí v MŠ a seminář Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ. Angažuje se také v charitativní činnosti, zejména v materiální pomoci pro Dětské domovy.

Mgr. Kristýna Skružná

hlavní učitelka, vede kroužek Mensa NTC Learning club a Hry s padákem

Magisterské vzdělání získala na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru Učitelství. V rámci studia absolvovala například kurz Nadaného dítěte, kurz Specifických poruch učení a chování, kurz Vývojové psychologie a další. Dosavadní kvalifikaci rozšířila o jednoleté pomaturitní studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika zakončené maturitní zkouškou z pedagogiky a psychologie, a to na SSŠ Maja v Mladé Boleslavi. Dále má dlouholeté zkušenosti s vedením kroužku irských tanců v Domě dětí a mládeže a také prošla soukromými hodinami hry na klavír. I nadále se sebevzdělává a to prostřednictvím různých kurzů: Vývoj řeči a komunikace u dětí v MŠ, Komunikace v problémových situacích, Hry s padákem, stuhami a šátky, Specifické poruchy chování (ADHD,ADD) u dětí v MŠ, Předmatematická výchova, Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, Grafomotorická a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ, Pedagogická diagnostika, Zdravotní cvičení (zásobník cviků pro ranní cvičení), Vzdělávání dětí do dvou let v MŠ, Dyspraxie u dětí v MŠ a ZŠ, Čtenářská pregramotnost, Artikulační cvičení na podporu vývoje řeči předškolního dítěte, Besídka dětí trochu jinak, Plánování v rámci TVP a prožitkové učení v praxi, Rozvoj pohybových dovedností u dětí 3 - 7 letých - rovnovážná cvičení, Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání a Vytváření podmínek pro individualizaci v MŠ. Stěžejním kurzem pro současnou praxi je NTC Learning – systém učení, jehož podstatou je rozvoj intelektových schopností u dětí od 2 let věku.

Helena Panchartková

učitelka, vede kroužek Jógy, Taj-či, didaktických her a Hry s padákem

Bohaté pedagogické a praktické zkušenosti získala Helena v osobním životě - je matkou dvou dětí a mimo to pracovala jako pečovatelka u dětí se speciálními potřebami. Vzhledem ke zdravotnímu stavu druhorozeného dítěte, jemuž se i nadále plně věnuje, zdokonalila své znalosti především v oblasti speciální pedagogiky. Naučila se cvikům napomáhajícím k posílení psychického i fyzického stavu dětí, rehabilitačním cvikům a také složila odbornou zkoušku na Sportovního maséra. Práce s dětmi ji naplňuje natolik, že své vzdělání doplnila o studium pedagogiky pro asistenta pedagoga. Jako asistentka pedagoga působila již i na základní škole v předškolní třídě, kde se spolupodílela na vytváření pomůcek pro výuku. Dosavadní kvalifikaci si rozšířila o jednoleté pomaturitní studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika zakončené maturitní zkouškou z pedagogiky, psychologie a didaktiky výtvarné výchovy, a to na SSOŠ Bean s.r.o. v Praze. Dále svou kvalifikaci obohatila o kurzy Specifické poruchy chování (ADHD,ADD) u dětí v MŠ, Předmatematickou výchovu, Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, Zdravotní cvičení (zásobník cviků pro ranní cvičení), Cvičíme taj-či s dětmi, Dramatická výchova v MŠ, Grafomotorika a rytmická cvičení v MŠ, Předškolní gramotnost, Předčtenářská gramotnost, Čtenářská pregramotnost, Podpora a rozvoj jazykových schopností předškoláků a Pedagogická podpora dětí s odkladem ŠD v MŠ.

Lucie Ziková

asistentka pedagoga, chůva

Celý její život se točil kolem dětí. Je matkou, dnes již „velkých“ dvojčat, se kterými trávila veškerý volný čas a stále se raduje z jejich úspěchů a dodává jim sebevědomí při případných nezdarech. Práce s dětmi ji vždy naplňovala, své zkušenosti uplatňovala při hlídání dětí předškolního věku, pracovala jako praktikantka a poté i jako vedoucí na dětských táborech. Má ráda dětskou bezprostřednost, zvídavost a v práci s dětmi spatřuje smysl. Aby se mohla profesionálně věnovat práci s dětmi, získala profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a absolvovala kvalifikační studium Asistent pedagoga. V budoucnu by ráda své dosavadní pedagogické znalosti a zkušenosti rozšířila pomaturitním studiem v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Bc. Adéla Dolečková

vede logopedickou prevenci a kroužek LOGOhrátek

Na Pedagogické fakultě v Praze získala bakalářské vzdělání v oboru speciální pedagogika se zaměřením na logopedii. Své zkušenosti získala během praxí v ZŠ logopedické a praktické v Praze 8 Libčické, kde učila žáky 1. třídy a děti se speciálními potřebami na SŠ, ZŠ a MŠ v Praze 10, kde se věnovala výuce dětí s poruchami autistického spektra na 1 i 2. stupni. Docházela i do zařízení Diakonie zaměřené na výchovu a vyučování děti s mentálním i fyzickým postižením. Zkušenosti s dětmi získala i během dlouholetého hlídán děti v rozmezí od 12 měsíců do 10 let. Pracuje i jako asistent logopeda, kde stále získává vědomosti ohledně rozvoje komunikačních schopností dětí.

Siddartha Sivila

lektor Anglického klubu

My name is Siddartha Sivila (Shido) and I am from Orlando, USA. I am currently studying at Charles University the major of physical education and sport with specialization in education. Most of my free time I spend doing athletics and studying. I would describe myself as a friendly, creative, patient and helpful person, who is enjoying every activity. In my classes, I would like to help kids  to learn English through various activities and games.I am very excited to become their teacher and I hope we are going to have a lot of fun together.

Vrátit se zpět na školku