Praha 4 Kunratice

Podpora z EU

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Podpora vzdělávání v MŠ Royal Kindergarten, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017629 podpořený z výzvy č. 20_081 pro Šablony III - VRR v prioritní ose 3 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a aktivity rozvíjející kompetence pedagogických pracovníků.

Tento projekt je spolufinancován z EU.


Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Royal kindergarten, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001711 podpořený z výzvy č. 54, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny - dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.
Vrátit se zpět na školku