Praha 4 Kunratice

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je v naší školce vedle výuky anglického jazyka zaměřené na pečlivou přípravu dětí pro vstup

do základní školy.

Již u nejmenších dětí sledujeme jejich pokroky a nabízíme jim činnosti podporující grafomotoriku, sluchové a zrakové

rozlišování a předmatematické dovednosti.

V posledním roce docházky do naší MŠ děti absolvují intenzivní předškolní přípravu, která probíhá i v českém jazyce.

Děti jsou na většinu činností rozděleny do malých skupinek tak, abychom se mohli věnovat každému dítěti

individuálně podle úrovně jeho znalostí a dovedností.

V říjnu a následně v dubnu absolvují děti test školní zralosti, abychom věděli, kterým oblastem je třeba se více

věnovat. Cílem je připravit děti na školní docházku ve vybrané soukromé nebo státní základní škole tak, aby pro ně

školní práce byla snadná, zvládaly ji s lehkostí a ze školy si odnášely pocit, že jsou dobří a s ním i motivaci do

dalšího studia.

Během předškolní přípravy dětem každý týden nabízíme úkoly z následujících oblastí:


·         Motorická koordinace


·         Grafomotorika


·         Sluchové rozlišování


·         Zrakové rozlišování


·         Paměť


·         Pozornost


·         Logické myšlení


·         Vyjadřovací schopnosti


·         Matematické představy


·         Sociální dovednosti


·         Řešení problémů


·         Tvořivost a fantazie


Předškolní přípravu nabízíme dětem zábavnou formou  Snažíme se děti motivovat k samostatnému myšlení, chuti poznávat a učit se nové a zároveň rozvíjet jedinečnost a talent každého z nich.

Nedílnou součástí je i podpora přátelských vztahů, vzájemné komunikace, přijetí a tolerance k odlišnostem.

Pokud chcete vědět více, přijďte se k nám podívat. Budeme se na Vás těšit.Naše úspěchy:

  V posledních letech se naše děti úspěšně dostávají na základní školy dle vlastního výběru, který často zahrnuje


školy s náročným přijímacím řízením. Odcházejí tak do škol jako například ZŠ Nový Porg, ZŠ EDUCAanet, ZŠ


Compass, ZŠ s RVJ Dino Elementary School , ZŠ Wonderland Academy či ZŠ Sunny Canadian International


School. 

Díky intenzivní předškolní přípravě v naší školce patří děti i v dalších studijních letech mezi nejlepší žáky.


Dosahují vysoké úrovně nejen v znalosti anglického jazyka, ale i v ostatních oblastech a ve všech potřebných


školních dovednostech. 


Přinášíme dětem úsměv každý den a pomáháme jim růst :)Informace pro rodiče o povinném předškolním vzdělávání:

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole. Od 1. září 2017 je pro děti od dovršeného věku 5 let docházka do MŠ povinná.

  1. Docházka dítěte je povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně 4 hodin denně, čas PPV stanoví ředitelka MŠ - od 8:45 do 12:45 hodin.
  2. Rodič je povinen písemně omlouvat nepřítomnost i pozdní příchody svého dítěte viz pravidla Školního řádu MŠ.
  3. Rodič musí přihlásit své dítě do MŠ a současně písemně oznámit o individuálním vzdělávání. Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu (prosinec).

Toto jsou jen stručné informace o změnách ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. v oblasti předškolního vzdělávání. Podrobnější informace získáte u ředitelky MŠ nebo přímo ve školském zákoně.


 Vrátit se zpět na školku