Benice

Nadstandardní aktivity

  • výuka a aktivity ve spolupráci s dětskou Mensou
  • Individuální příprava předškoláků MAXÍK
  • jesličková péče o děti od 2-3 let
  • plavání
  • tenis
  • dětská jóga
  • hudební výchova
  • dárek od Mikuláše a společný dárek od Ježíška
  • dětská oslava narozenin
  • tematické akce


Stimulační program MAXÍK

 Maxík – stimulační program, který je vhodný pro předškoláky, děti s odloženou školní docházkou a děti s potížemi v učení v 1.a 2. ročníku základní školy. Program je zaměřen na nácvik nových pohybových stereotypů, grafomotorických a komunikačních dovedností, posilování zrakového, sluchového a prostorového vnímání.

Autorkou programu je Mgr. Pavla Bubeníčková a PaedDr. Zdeňka Janhubová

U nás ve školce ho každý den provádí ředitelka-hlavní učitelka Lucie Fraňková, která prošla školení přímo u PaedDr. Zdeňky Janhubové.

Program se skládá z 15 lekcí, které jsou zaměřeny na:

Nácvik nových pohybových stereotypů.
##Rozvoj komunikačních dovedností.
##Grafomotorické dovednosti: kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní, správné sezení a úchop psacího náčiní.
##Posilování funkcí v těchto oblastech: zraková a sluchová oblast, oblast prostorové orientace, oblast intermodality- schopnost přepínat mezi různými způsoby(mody) smyslového vnímání (vytváření spojení mezi zrakovými, sluchovými a prostorovými podněty). Oblast seriality – potíže se ve škole projevují problémy se správným pořadím písmen ve slově a slov ve větě, při čtení i psaní, pořadí číslic v početních úkolech.
##Koncentrace pozornosti: zaměření, udržení a usměrňování pozornosti a soustředění se na zadaný úkol.
##Program je rozdělen do bloků, v nichž jsou opakující se úkoly sestaveny pro posilování výše uvedených složek. Cvičení se provádí každý den po dobu 10 - 20 minut.

Při cvičení s dítětem je uplatňován laskavý přístup, vyhýbáme se frustrujícím a stresujícím situacím, negativnímu hodnocení a napomínání. Dítě se snažíme naopak neustále chválit a obdivovat jeho úspěchy, zvedáme mu sebevědomí. Dítě si své úspěchy zaznamenává do Maxíkova deníčku.

Vrátit se zpět na školku