Benice

Školní řád

Školní řád Mateřské školy Little Gate, s.r.o., se sídlem vzdělávání Květnového povstání 257, 103 00 Praha 10 – Benice, IČO 290 54 583, zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 163257, jejímž jménem jednají Mgr. Gabriela Babická a Lucie Žalmanová.

vychází a respektuje:

§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, v platném znění, v souladu s vyhlášku č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Tento Školní řád je závazný pro pedagogický i nepedagogický personál, děti a jejich rodiče nebo zákonné zástupce.

OBECNÁ USTANOVENÍ:
1.    Informace o provozu, výchovně – vzdělávacím programu, akcích a dalších věcech týkající se MŠ Little Gate, s.r.o., jsou pravidelně a dle aktuální potřeby uveřejněny na internetových stránkách mateřské školy a zároveň vystavěny na nástěnkách v mateřské škole (vstupní hala).|
2.    Tento školní řád školní řád platí pro MŠ Little Gate, s.r.o., se sídlem Květnového povstání 257, 103 00 Praha 10 – Benice, IČO 290 54 583.

OBSAH
Úvod 
Cíl předškolního vzdělání 
Školní vzdělávací program 
Základní cíle školního vzdělávacího programu: 
Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí 
Zákonní zástupci dětí mají právo: 
Zákonní zástupci dětí jsou povinni: 
Práva a povinnosti dětí 
Dítě má právo 
Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy 
Povinnost dítěte 
Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy 
Ostatní činnosti mateřské školy 
Nadstandardní aktivity školy 
Přijímání dětí do mateřské školy 
Pravidla přijímání 
Adaptace a zkušební doba 
Ukončení předškolního vzdělávání 
Předčasné ukončení docházky 
Provoz mateřské školy 
Provozní doba MŠ 
Režim dne 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 
Hygienická a zdravotní opatření 
Vhodné oblečení 
Platby v MŠ 
Stravování dítěte 
Úplata za předškolní vzdělávání 
Konzultace 
Ředitelka školky 
Hlavní učitelka a ostatní učitelé 
Jednatelky školky 
Platnost a účinnost 

ÚVOD
Mateřská škola je soukromou školou s výukou cizího jazyka – angličtiny, zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení 4. 4. 2013
CÍL PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁNÍ

Cílem předškolního vzdělávání dle (§33, zákona) je podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku tím, že se podílí na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní vzdělávací program
vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT č.j. 32 405/2004-22 ze dne 3. 1. 2005

Základní cíle školního vzdělávacího programu:
•    Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení
•    Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
•    Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ

Zákonní zástupci dětí mají právo:
•    na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
•    vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,
•    na informace a poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte.
•    na návštěvu školky, kdykoliv během dne.
Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

•    zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění, čisté a řádně upravené,
•    na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte,
•    informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání,
•    dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými tímto řádem,
•    na základě žádosti učitelky doložit zdravotní stav dítěte potvrzením pediatra (zpravidla po nemoci, v případech, kdy je důvod k obavám, že není dodržena bezinfekčnost),
•    oznamovat škole všechny další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích (místo trvalého bydliště, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení, čísla účtů pro platby).

Současně rodiče informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.“


PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ
Práva dětí vychází z úmluvy o právech dítěte
Dítě má právo:

•    na svobodu projevu, myšlení, svědomí, náboženství,
•    na ochranu soukromí, ochranu před násilím, diskriminací, zneužíváním,
•    na ochranu zdraví a léčení,
•    na rovný přístup ke vzdělání,
•    na plný rozvoj osobnosti, na životní úroveň,
•    na odpočinek a volný čas,
•    na přístup k informacím.

Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

•    ve všech prostorách MŠ včetně zahrady platí zákaz kouření, používání omamných látek a alkoholu,
•    s dětmi navštěvujeme pouze známá, bezpečná místa, dbáme, aby neopustily prostor,
•    při pohybu mimo MŠ se vždy upozorní na nebezpečí (frekventovaná silnice atd.),
•    vedeme děti ke zdravému způsobu života,
•    vedeme děti ke kamarádství, neubližování slabším, vzájemné pomoci a přátelství.

Prevence : komunitní kruh, spolupráce se zákonnými zástupci a ostatními organizacemi, zařazování výukových programů

Povinnost dítěte
•    vykonávat samostatné činnosti související se sebeobsluhou,
•    dokázat usměrňovat své chování tak, abych neomezoval své kamarády,
•    mít možnost uspokojit své vlastní potřeby,
•    podílet se na stanovení pravidel k činnostem, k chování, apod., snažit se je plnit a dodržovat, v opačném případě si stanovit hodnocení a závěr z negativního činu nebo výsledku,
•    mít prostor k vyjádření vlastního názoru, ale i umět naslouchat názorů ostatních.

PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

•    Pedagog přispívá svou činností k naplnění práv dítěte. 
•    Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. 
•    Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. 
•    Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem,
•    Všichni zaměstnanci školy respektují mezinárodní Úmluvu o právech dítěte.
OSTATNÍ ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nadstandardní aktivity školy
Mateřská škola zřizuje zájmové kroužky dle zájmu, který je zjišťován na začátku školního roku. Nadstandardní aktivity jsou doplňkovou činností předškolního vzdělávání. Jejich organizace probíhá v odpoledních hodinách.
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pravidla přijímání
Přijímání dětí do mateřské školy se provádí v průběhu celého školního roku, pokud je volná kapacita. Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě stanovených kritérií:
•    při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů - dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad – potvrzení od dětského pediatra,
•    k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie,
•    k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona. - doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do mateřské školy.

Adaptace a zkušební doba

Pro období adaptace dítěte na nové prostředí je doporučována rodičům doba přibližně 14 dnů až jednoho měsíce s ohledem na individuální potřeby každého dítěte a to formou, kterou si individuálně domluví s ředitelkou nebo jednatelkami školy.
Po celou dobu adaptace dítěte na prostředí mateřské školy, pedagogové a ředitelka školy úzce spolupracují s rodiči/zák. zástupci dítěte.
Ukončení předškolního vzdělávání

Docházka dítěte do MŠ je automaticky ukončena při odchodu dítěte do ZŠ nebo při neuzavření smlouvy na další školní rok, případně podání žádosti o ukončení školní docházky.

Předčasné ukončení docházky

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění oznámit zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, pokud:
•    zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz a řád mateřské školy, neplatí školné dle platné smlouvy,
•    ukončení předškolního vzdělávání doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
•    při odkladu povinné školní docházky je zákonný zástupce povinen informovat o této skutečnosti vedení MŠ.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provozní doba MŠ
Provozní doba je stanovena od 7.30 hod. do 17.30 hodin.

Režim dne

•    Postupný příchod dětí do mateřské školy je od 7.30 a končí v 9.00. 
•    Nejpozději v 9 hodin jsou děti rozděleny do svých kmenových tříd a začíná cílené zaměstnání. Pozdější příchod dítěte není vhodný, ale je možný na základě dohody rodičů s třídní učitelkou.
•    Rodiče jsou povinni osobně předávat své dítě učitelce. Je nepřípustné, aby děti docházely do MŠ samostatně bez doprovodu rodičů nebo jím pověřené osoby.
•    Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12.30 do 13.00 hod., vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je možné od 15.00 hod. do konce provozu školy do 17.30 hodin. Doporučujeme, aby při vyzvedávání dětí rodiče počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry a úklid hraček.
•    Prostory MŠ opusťte v poledne do 13.10 hod., později dochází k narušování odpoledního klidu. Odpoledne je třeba děti vyzvednout nejpozději do 17.30 hod. Nerespektování stanovené provozní doby, bude považováno za porušení školního řádu.
•    Provoz mateřské školy v období hlavních a vánočních prázdnin nebývá obvykle omezen ne déle než na 5 po sobě jdoucích pracovních dnů.
•    Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů omezit nebo přerušit (havárie, jiné provozní důvody). Informaci zveřejní ředitelka na vývěsce mateřské školy a současně zašle rodičům informativní mail či sms zprávu neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
•    V případě zvýšené nemocnosti učitelek a jiných zaměstnanců školky, o prázdninách či z jiných závažných provozních důvodů se mohou třídy, pokud to není možné zařídit jinak, pouze na nezbytně dlouhou dobu spojovat. Informace jsou zveřejněny na nástěnce MŠ.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY, PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

•    Zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti při práci s dětmi a dbát na prevenci sociálně patologických jevů a diskriminaci mezi dětmi, uplatňují formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí, jak ze strany dětského kolektivu, tak ze strany vnějšího okolí či domácího prostředí.
•    Děti jsou pedagogy průběžně seznamovány s prevencí těchto jevů, projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Projevy šikanování, násilí, omezování osobní svobody, ponižování atd., kterých se jednotlivé děti dopouštějí vůči jiným dětem nebo skupinám jsou zakázány.
•    V případě zjištění vzniku patologických jevů mají zaměstnanci povinnost toto zjištění hlásit ředitelce školy. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postupu v souladu se zákonem a ostatními institucemi.
•    Dětem není též dovoleno nosit do mateřské školy předměty nebo hračky, které by tyto jevy podporovaly.
•    Mateřská škola odpovídá za zdraví a bezpečnost dítěte od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 
•    Z bezpečnostních důvodů je rodič povinen vždy ohlásit svůj příchod zvonkem u vstupních dveří a vyčkat, až zaměstnanec MŠ ověří jeho totožnost a elektronickým vrátným otevře.
•    Není dovoleno vstupovat do budovy bez vědomí zaměstnanců a pouštět dovnitř neohlášené či jiné nepovolané osoby.

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ

Děti jsou v průběhu vzdělávacího procesu vedeny k ochraně majetku školy. V případě zjištění úmyslného poškozování majetku školy dětmi, bude tato záležitost projednána s rodiči a může být požadována náhrada vzniklé škody v plném rozsahu či plnění pojistné události z pojištění rodičů, mají-li tuto smlouvu uzavřenou. Proti neúmyslném poškození majetku v důsledku činnosti při vzdělávacím procesu má škola uzavřenou pojistnou smlouvu.
HYGIENICKÁ A ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ

Do MŠ jsou přijímány děti zdravé, bez náznaku jakéhokoliv onemocnění! V průběhu dne jsou rodiče v případě náhlého onemocnění dítěte ihned telefonicky vyrozuměni a dítě je vyřazeno z kolektivu. 
Toto opatření se týká i ostatních bakteriálních onemocnění, zvláště pak výskytu vši hlavové. V takovém případě je nutná opakovaná desinfekce a dítě bude přijato až po úplném zbavení vší a hnid.
Nedávejte do MŠ dětem žádné hračky a jiné předměty, z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny náramky, řetízky, prstýnky a jiné ozdobné předměty, které by mohly ohrozit zdraví či život dítěte. Rodiče jsou povinni dávat dětem přezůvky s pevnou patou, přezůvky bezpečné pro pohyb po budově MŠ.
Podávání jakýchkoliv léků dítěti během pobytu dítěte v MŠ není v kompetenci učitelky.
Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza, salmonelóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění předloží rodiče potvrzení, které potvrdí bezinfekčnost.
V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte a bezodkladně telefonicky rodiče vyrozumět. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích, škole v přírodě. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
Vhodné oblečení

•    do třídy – oblečení dětí by mělo být pohodlné, obuv bezpečná s pevnou patou. Nedoporučujeme pantofle a obuv s klouzavou podrážkou. 
•    na zahradu - jiné oblečení než do třídy. Děti chodí ven za každého počasí, v případě špatného počasí jsou vhodné gumovky a pláštěnka.
•    Náhradní oblečení – každé dítě by mělo ve své šatní přihrádce mít náhradní oblečení, tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláčky, punčochy pro případ, že bude nutné dítě ve školce převléct.

PLATBY V MŠ
Stravování dítěte
•    Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole se stravovalo vždy.
•    Dítě v mateřské škole v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování, má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.

Úplata za předškolní vzdělávání
Úplata za předškolní vzděláváni je splatná do 8. dne nadcházejícího kalendářního měsíce na běžný účet MŠ převodem (nebo dle splatnosti na faktuře).
Opakující se neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání jsou důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.


KONZULTACE

Ředitelka školky

V průběhu dne na školním telefonu 776 633 633. V případě potřeby delší konzultace či osobního jednání je možné si s ředitelkou domluvit schůzku.

Hlavní učitelka a ostatní učitelé

V průběhu dne na školním telefonu 776 633 633. V případě potřeby delší konzultace či osobního jednání je možné si s hlavní učitelkou domluvit schůzku.

Jednatelky školky

V průběhu dne na osobních telefonech Gabriela Babická 604 201 651, Lucie Žalmanová 602 623 374, případně na mailové adrese benice@kindergarten.cz.

PLATNOST A ÚČINNOST
Platnost tohoto školního řádu je stanovena na dobu 1 školního roku, v případě legislativních či jiných organizačních změn, vyplývajících z potřeb provozu školy, si škola vyhrazuje právo k aktualizaci.

 
Tento dokument nabývá účinnosti dnem vydání.

V Benicích, dne 23. 2. 2016 

Současně rodiče informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.“ 

Vrátit se zpět na školku