Dětská skupina KinderGarten Brno Campus

Předškolní vzdělávání v případě péče o dítě v dětské skupině

Důležité informace pro rodiče o povinném předškolním vzdělávání v rámci mateřské školy zapsané v rejstříku MŠMT


Jelikož dětské skupiny neposkytují povinné předškolní vzdělávání podle zákona č. 178/2016 Sb., je nutné děti navštěvující naši DS v před dovršením 5 let věku zároveň registrovat ve spádové MŠ. 

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

Od 1. září 2017 je pro děti od dovršeného věku 5 let docházka do MŠ povinná, proto je nutné postupovat dle níže uvedených instrukcí.

  1. Docházka dítěte do mateřské školy je povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně 4 hodin denně, čas PPV stanoví ředitelka Vaší spádové MŠ.
  2. V případě, že bude dítě i nadále navštěvovat naši dětskou skupinu, je nutné se s ředitelkou vaší spádové MŠ dohodnout na individuálním vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.
  3. Rodič musí přihlásit své dítě do spádové MŠ a té současně písemně oznámit plnění formou individuálního vzdělávání. Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu.


Toto jsou jen stručné informace o změnách ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. v oblasti předškolního vzdělávání. Podrobnější informace získáte u ředitelky vaší spádové MŠ nebo přímo ve školském zákoně.

Vrátit se zpět na školku