Dětská skupina KinderGarten Brno Campus

Přijímání dětí - DĚTSKÁ SKUPINA

Děti přijímáme v průběhu celého roku v závislosti na naplněné kapacitě dětské skupiny.

Před nástupem dítěte do dětské skupiny je třeba splnit uvedené zákonné požadavky a doložit jejich platnost. Potřebné formuláře Vám poskytneme při návštěvě dětské skupiny.


1) S ohledem na skutečnost, že se služba poskytování péče o dítě v dětské skupině řídí dle zákona č.247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, je podmínkou přijetí dítěte do dětské skupiny, aby alespoň jeden z rodičů splňoval některou z následujících podmínek:

  • je zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu nebo služebním poměru
  • je osobou samostatně výdělečně činnou platící zálohy na pojistné a na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  • je evidován jako uchazeč o zaměstnání příslušným úřadem práce
  • je studentem denní formy studia připravujícím se na povolání

Splnění této podmínky je rodič povinnen doložit jedním z níže uvedených dokladů:

  • pracovní smlouvou nebo jiným dokumentem prokazujícím existenci základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru
  • čestným prohlášením rodiče o povinnosti platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  • potvrzením příslušené pobočky úřadu práce o tom, že je rodič veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
  • potvrzením o studiu


2) Další podmínkou pro přijetí dítěte do dětské skupiny je doložení posudku potvrzeného registrujícím lékařem pro děti a dorost, který dokládá zdravotní způsobilost dítěte a doložení dokladu o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je že proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
Vrátit se zpět na školku