Praha 4 Braník

Školní vzdělávací program a aktivity školky

Vzdělávací program Smarties je ucelený výukový systém, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR. Již 2x naše školka prošla Českou školní inspekcí a obstála s výbornými výsledky. 

Program je založen na třech principech:

Adaptace na školku

Nástup do školky je pro dítě velkou životní změnou, poprvé zůstane v dětském kolektivu bez rodičů, a proto mu lektoři trpělivě pomáhají se s touto situací sžít. Dítě se učí větší samostatnosti a vyrovnává se s odloučením od důvěrně známé rodiny.

Výchovně-vzdělávací činnost

Školní rok kopíruje roční cyklus a dělí ho na čtyři roční období, tematické bloky. Každý měsíc v roce má svou barvu a téma, pro které jsou stanoveny dílčí vzdělávací cíle. V průběhu roku se děti seznamují s českými i zahraničními svátky a festivaly a dozvídají se o jejich významu a tradicích, které k nim patří.

Příprava na základní školu

Celé předškolní období je přípravou na povinnou školní docházku. Dítě by mělo být dostatečně zralé po stránce psychické, fyzické i sociální a mělo by se projevovat jako zdravá a samostatná osobnost. Ke každému dítěti se přistupuje individuálně a s ohledem na jeho specifické potřeby.

Předškolní příprava ve školce probíhá denně a děti jsou připravovány na vstup do školy. Naše děti odchází jak do českých, tak mezinárodních škol. Každému dítěti vedeme portfolio prací a také  diagnostiku, kam zaznamenáváme úspěchy a jednotlivé pokroky dětí. A následně konzultujeme s rodiči. 


Další aktivity školky

Logopedická prevence - školku 2 x do měsíce navštěvuje logopedka, se kterou již školka spolupracuje několik let. jedná se o soukromé konzultaci s dítětem a rodiči. S logopedií začínáme okolo 4 roku života dítěte. 

Jóga - každou středu mají děti hodinu jógy s externím lektorem. 

Čtecí babička - školka je zapojena do projektu Čtení pomáhá a školku navštěvuje "naše čtecí babička", která dětem čte v rámci odpočinku pohádky

Hubení vzdělání - naše paní učitelky jsou hudebně vzdělané a máme ve školce piano a ukulele. Děti vedeme k hudbě a rozvíjíme jejich potenciál. 

Plavání - ze straš

Vrátit se zpět na školku